Tài liệu chuẩn đoán xe Hyundai

Mã lỗi xe HTTN OBD II

Codes

U0073 , P1120 , P1119 , P2007, P0093

P1187 -001 , P1187 -008 , P1219

Vui lòng đăng ký thành viên khi download tài liệu này theo link sau : http://www.auto-automotive.vn/index.php?com=dang-ky&lang=

Lưu ý: Xin lỗi có những tài liệu không free (có phí) cần liên lạc với chúng tôi

Tập tin download